BADANIA POLOWE
I LABORATORYJNE GRUNTÓW

  • Badanie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej metodą Proctora wg PN-B-04481:1988, PN-EN 13286-2,
  • Badanie wskaźnika zagęszczenia za pomocą cylinderków wciskanych wg PN-B-04481:1988,
  • Badanie wskaźnika zagęszczenia za pomocą objętościomierza piaskowego  wg BN-8931-12,
  • Badanie modułu odkształcenia podłoża, nasypów, podbudów  płytą VSS wg PN-S-02205, 64/8931-02, (obciążenie po stronie zleceniodawcy)
  • Badanie stopnia zagęszczenia sondą DPL wg PN-B-04452, PN-EN ISO 22476-2,
  • Badanie modułu dynamicznego płyta dynamiczną (obliczenie Is oraz Ev2),
  • Badanie CBR oraz IPI wg PN-EN 13286-47,
  • Określenie przydatności kruszywa do podbudów stabilizowanych mechanicznie
  • Określenie przydatności gruntu i kruszywa do stabilizacji cementem
 

GRUNT

Usługi Drogowe
Jacek Toborek
 
ul. Zielona 1
48-100 Głubczyce
NIP 748-100-54-79

   tel. +48 796 315 886
  e-mail: grunt@o2.pl